Privatumo Politika

Duomenų apsauga yra pagrindinė ALD Automotive UAB ir „ALD“ SA, kuriai priklauso ALD Automotive UAB, atsakomybė. Jau kurį laiką šiam klausimui mes teikiame prioritetą ir įgyvendinome svarbius principus, kurie yra ypatingai susiję su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR).

Europos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo yra taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – BDAR).

Su BDAR siekiama padidinti visų Europos Sąjungos ir kitų subjektų informuotumą įvairiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų valdymu, naudojimu ir saugojimu.

Šia tvarka, ALD Automotive UAB duomenų privatumo politika siekiama paaiškinti, kaip mes renkame, saugome, naudojame ir atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją, kai naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis, mūsų svetainėmis arba bendraujate su ALD Automotive UAB.

Ši politika yra skirta paaiškinti mūsų praktiką privatumo klausimais.

 1. Bendrieji principai.

  „ALD Automotive“ supranta jūsų susirūpinimą dėl jūsų asmeninės informacijos konfidencialumo. Toliau aprašome, kaip mes gauname ir naudojame tokią informaciją, ir apibūdiname jūsų teises. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą tam, kad su duomenų atskleidimu susijęs procesas būtų kuo teisingesnis, skaidresnis ir saugesnis.

  Toliau nurodyti principai yra patys svarbiausi tvarkant jūsų asmeninę informaciją:

  • Skaidrumas ir sąžiningumas: Kai mes renkame ir tvarkome jūsų asmeninę informaciją, mes informuojame jus apie tai, kas renka ir gauna šiuos duomenis, ir tokio rinkimo priežastis. Kai to reikalauja įstatymai, visada bandome gauti jūsų išankstinį sutikimą (pvz., prieš renkant neskelbtiną informaciją arba siunčiant bet kokią tiesioginės rinkodaros medžiagą). Mes niekada nenaudojame jūsų asmeninės informacijos tikslams, kurie yra nesuderinami su čia nurodytais tikslais.

  • Teisėtumas: „ALD Automotive“ nerenka ir netvarko asmeninės informacijos be teisėtos ir pagrįstos priežasties. Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją tik tada, kai tai yra susiję su teisėtais veiklos vykdymo tikslais (pvz., teikiant paslaugas, tvarkant santykius su klientais, siekiant valdyti klientų transporto priemonių parką ir siekiant išrašyti tikslias sąskaitas, arba rinkodaros veiklai, profiliavimui, siekiant geriau aptarnauti klientus, atlikti klientų pasitenkinimo tyrimus ar paruošti ataskaitų projektus bei laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų).

  • Duomenų mažinimas: Mes renkame tik tokią asmeninę informaciją, kuri yra būtina duomenų tvarkymui, kaip yra nurodyta šiame dokumente. Mes renkame neskelbtiną informaciją tik išskirtinais atvejais. Mes imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti.

  • Privatumas: Vykdydami asmens duomenų tvarkymą, stengiamės užtikrinti privatumą. Šiuo tikslu taip pat atliekame poveikio privatumui vertinimus, siekdami užtikrinti, kad mūsų apsaugos priemonės būtų tinkamos ir kad jūsų informacija būtų tinkamai apsaugota.

 2. Apie mus.

  Bendrovės pavadinimas: ALD Automotive UAB
  Registracijos valstybė: Lietuva
  Registracijos numeris: 300156575
  Buveinės adresas: Ukmergės g. 308, LT-12110 Vilnius, Lietuva
  Kontaktiniai duomenys: el. paštas info.lt@aldautomotive.com;
  tel. Nr. +370 5 24 777 60 

  Ši privatumo politika yra susijusi tik su duomenų tvarkymu, kurį atlieka ALD arba kai tai atlieka kiti asmenys ALD vardu. Nors mūsų svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į kitas trečiųjų šalių svetaines, mes neprisiimame jokios atsakomybės už tų trečiųjų šalių politiką, susijusią su bet kokiais asmens duomenimis ar jų surinkimu bei tvarkymu.

 3. Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis ir kokie asmens duomenys yra naudojami.

  1. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome, skirsis pagal mūsų santykius su jumis, nes mes renkame tik tokius duomenis, kokių reikia siekiant teikti mūsų paslaugas. Mes renkame asmens duomenis, susijusius su septyniomis asmenų grupėmis:

   • Galutiniai tikrieji savininkai, aukščiausio lygio vadovai ir teisėti mūsų klientų (juridinių asmenų) atstovai, kaip yra nurodyta šios privatumo politikos 3.2. punkte.
   • Klientų darbuotojai, atsakingi už santykių su klientais valdymą, kaip yra nurodyta šios Privatumo politikos 3.3. punkte; ir
   • Paskirti vairuotojai, kaip yra nurodyta šios Privatumo politikos 3.4. punkte; ir
   • Vartotojai (privatūs asmenys), kaip yra nurodyta šios privatumo politikos 3.5. punkte; ir
   • Aukščiausio lygio mūsų tiekėjų (juridinių asmenų) vadovai ir teisėti atstovai bei jų kontaktiniai asmenys, kaip yra nurodyta šios privatumo politikos 3.6. punkte; ir
   • Mūsų darbuotojai (kaip išsamiai yra aprašyta atskirame dokumente, kuriuo dalinamasi bendrovės viduje); ir
   • Kandidatai į darbą (CV ir motyvacinis laiškas – taikomas 1 mėnesio saugojimo laikotarpis, tačiau iki ieškinio pateikimo senaties termino pabaigos, kai reikalaujama atlyginti žalą (jei senaties terminas ilgesnis), atsižvelgiant į kandidato į darbą asmeninę informaciją, surinktą įdarbinimo proceso metu atmestų kandidatų atžvilgiu, nebent kandidatas duoda sutikimą įtraukti savo asmens duomenis į „ALD Automotive“ kandidatų duomenų bazę būsimo įdarbinimo tikslu. Duomenų saugojimo laikotarpis prasideda kitą dieną pasibaigus įdarbinimo procesui.

  2. Klientų savininkai, aukščiausio lygio vadovai ir teisėti atstovai

   Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

   Mes renkame toliau nurodytus asmens duomenis, susijusius su galutiniais faktiškais savininkais, aukščiausio lygio vadovais ir teisiniais kiekvieno mūsų kliento atstovais:

   • Vardas, pavardė
   • Gyvenamoji vieta
   • Gimimo data
   • Asmens kodas
   • Informacija apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslai

   Mes renkame šiuos duomenis, kad galėtume atlikti kreditavimo informacijos ir atrankinius patikrinimus, kad užtikrintume savo klientų kreditingumą ir gerą reputaciją, kaip nurodyta toliau:

   • Kovos su sankcijomis arba politiškai veikiamų asmenų paieškos (mes vykdome su sankcijomis susijusias ir politikoje dalyvaujančių asmenų patikrinimus pagal komercines ir viešai prieinamas duomenų bazes, siekdami užtikrinti atitiktį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams, įskaitant „Savo kliento pažinimo“ (KYC) reikalavimus).
   • Sukčiavimo prevencijos patikrinimai (mes galime atlikti sukčiavimo prevencijos patikrinimus pagal sukčiavimo prevencijos agentūrų turimas duomenų bazes).

   Teisėti pagrindai

   Mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis siekiant analizuoti mūsų procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais remdamiesi galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų teikiamas paslaugas.

   Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: sutarties vykdymas, teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (jūsų kreditingumo nustatymas ir sukčiavimo prevencija) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

  3. Klientų kontaktai

   Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

   Mes renkame šiuos asmens duomenis, susijusius su klientų personalu, atsakingu už klientų santykių su mumis valdymą:

   • vardas, pavardė; ir
   • darbo kontaktiniai duomenys.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslai

   Mes renkame šią informaciją susirašinėjimo tikslais, kai tai yra susiję su mūsų paslaugų teikimu jums. Šią informaciją taip pat galime naudoti analizuodami savo procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų paslaugų teikimo procesą.

   Teisėti pagrindai

   Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: Sutarties vykdymas, teisėti interesai (bendravimas su jumis teikiant mūsų paslaugas) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

  4. Paskirti vairuotojai

   Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

   Mes renkame šiuos asmens duomenis, susijusius su mūsų kliento paskirtais vairuotojais (tiek iš kliento, tiek iš paskirtų vairuotojų, tiek iš bet kurios trečiosios šalies):

   • vardas, pavardė;
   • darbo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris);
   • gimimo data;
   • jūsų vairuotojo pažymėjimo duomenys;
   • administraciniai nusižengimai, teistumai ar nuobaudos (tik informacija, gauta siekiant valdyti eismo įvykius, draudimo išmokas ir sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugas);
   • informacija apie nelaimingus atsitikimus (tik informacija, gauta siekiant valdyti eismo įvykius ir draudimo išmokas);
   • darbdavio duomenys;
   • apklausos atsakymai, susiję su jūsų atsiliepimais apie mūsų teikiamas paslaugas (jei nuspręsite mums pateikti tokią informaciją);
   • be to, kai naudojamos telematikos paslaugos, mes taip pat galime tvarkyti iš GPS gautus vietos duomenis ir su transporto priemonės elgesiu susijusius duomenis, pvz., variklio apsukas, važiavimą laisvąja eiga, greičio viršijimą.

   Kaip ir kodėl mes tvarkome jūsų (paskirto vairuotojo) asmens duomenis

   Toliau pateikiama santrauka apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, trečiąsias šalis, kurioms jie gali būti atskleidžiami, ir teisėtus pagrindus, kuriais galime remtis juos tvarkydami:

   • korespondencija, susijusi su Transporto priemone ar Transporto priemonės valdymu

    Teisėti pagrindai: teisėti interesai (bendravimas su jumis teikiant mūsų paslaugas) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

    Šiuo tikslu asmens duomenimis galima dalintis su jūsų darbdaviu (mūsų klientu), transporto priemonės gamintoju ir (arba) bet kuriuo atitinkamu pardavėju.

   • Vairuotojo atsiliepimai

    Teisėtas pagrindas: teisėti interesai (siekiant nuolat tobulinti mūsų teikiamas paslaugas)

    Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami jūsų darbdaviui (mūsų klientui) ir bet kuriam atitinkamam platintojui.

   • Transporto priemonių mokesčių, registracijos ir TM valdymas

    Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume įvykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), o tam tikrais atvejais – teisiniai reikalavimai.

    Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami jūsų darbdaviui (mūsų klientui).

   • Eismo ar automobilių stovėjimo aikštelės pažeidimų tvarkymas (pvz., baudos)

    Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniai reikalavimai.

    Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami atitinkamoms viešosioms ar privačioms įstaigoms, atsakingoms už automobilių stovėjimo tvarkymą, jūsų darbdaviui (mūsų klientui), kad jis galėtų su jumis komunikuoti, ir (arba) baudų valdymo tarnyboms, jei būtų paskirta bauda.

   • Paslaugų teikimas reaguojant į eismo įvykį ar transporto priemonės apgadinimą / praradimą

    Teisėti pagrindai: kalbant apie informaciją, susijusią su sveikata, ar informaciją, susijusią su bet kokia veikla, kuri prilygsta ar gali būti prilyginta administraciniam nusižengimui, mes remsimės jūsų aiškiai suteiktu sutikimu, kurį iš jūsų gaus darbdavys. Priešingu atveju mes pasikliausime teisiniais įsipareigojimais, teisėtais interesais (kad galėtume įvykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniais reikalavimais.

    Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms, draudikams ar nukentėjusioms šalims, įvykus nelaimei ar gavus atitinkamą reikalavimą. Tai gali apimti specialių kategorijų asmens duomenų (sveikatos informacijos), su nusikalstama veikla susijusių duomenų ir (arba) informacijos apie bet kokios transporto priemonei padarytos žalos duomenų tvarkymą.

   • Transporto priemonių pristatymas ir atsiėmimas

    Teisėti pagrindai: teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai;

    Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami jūsų darbdaviui (mūsų klientui), pristatymo ir atsiėmimo agentams, prekiautojams ir pakaitinių transporto priemonių tiekėjams.

   • Transporto priemonės susigrąžinimas tuo atveju, jei Transporto priemonė yra negrąžinama numatyta tvarka

    Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniai reikalavimai.

    Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami su išieškojimu susijusiems agentams, teisėsaugos institucijoms, teisiniams patarėjams, jūsų darbdaviui (mūsų klientui) ir skolų išieškojimo / sekimo agentūroms.

   • (Kai taikoma) vykdant transporto priemonės priežiūrą, remontą ar keitimą

    Teisėti pagrindai: teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

    Tais atvejais, kai jūsų darbdavys (mūsų klientas) paprašė šios papildomos paslaugos, šiuo tikslu galime dalintis asmens duomenimis su remonto paslaugų teikėjais, pardavėjais, gamintojais, pakeičiamų transporto priemonių tiekėjais arba jūsų darbdaviu (mūsų klientu). Tai gali apimti informaciją apie bet kokią transporto priemonei padarytą žalą.

   • (Kai taikoma) Dėl susijusių transporto priemonių paslaugų teikimo

    Jei prašote mūsų suaktyvinti bet kurią gamintojo teikiamą prijungtos transporto priemonės paslaugą, jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami tiek su mumis, tiek su transporto priemonės gamintoju. Jūs esate atsakingas už bet kokių asmens duomenų ištrynimą iš bet kurios transporto priemonės sistemos ir už prieigos prie bet kokios gamintojo teikiamos prijungtos transporto priemonės paslaugos nutraukimą prieš grąžindami transporto priemonę mums. Taip pat atminkite, kad visais atvejais negausime diagnostinės informacijos iš tokių tarnybų, todėl paskirtajam vairuotojui tenka atsakomybė pranešti mums, ar su mūsų transporto priemonėmis kažkas yra negerai.

  5. Vartotojai (privatūs asmenys)

   Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

   Mes renkame šiuos su klientais (vartotojais) susijusius asmens duomenis:

   • Vardas, pavardė
   • Gyvenamoji vieta
   • Gimimo data
   • Asmens kodas
   • Informacija apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
   • Darbdavys ir pareigos
   • Gaunamų pajamų suma ir pajamų šaltinis
   • Jūsų vairuotojo pažymėjimo duomenys
   • Administraciniai nusižengimai, teistumai ar nuobaudos (tik informacija, gauta siekiant valdyti eismo įvykius, draudimo išmokas ir sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugas)
   • Informacija apie nelaimingus atsitikimus (tik informacija, gauta siekiant valdyti eismo įvykius ir draudimo išmokas)
   • Apklausos atsakymai, susiję su jūsų atsiliepimais apie mūsų teikiamas paslaugas (jei nuspręsite mums pateikti tokią informaciją)
   • be to, kai naudojamos telematikos paslaugos, mes taip pat galime tvarkyti iš GPS gautus vietos duomenis ir su transporto priemonės elgesiu susijusius duomenis, pvz., variklio apsukas, važiavimą laisvąja eiga, greičio viršijimą.

   Kaip ir kodėl mes tvarkome jūsų (paskirto vairuotojo) asmens duomenis

   Toliau pateikiama santrauka apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, trečiąsias šalis, kurioms jie gali būti atskleidžiami, ir teisėtus pagrindus, kuriais galime remtis juos tvarkydami:

   • Mokumo patikrinimas, kovos su sankcijomis ar politikoje dalyvaujančių asmenų patikrinimai, taip pat sukčiavimo prevencijos patikrinimai

    Mes renkame šiuos duomenis, kad galėtume atlikti kreditavimo informacijos patikras ir atrankinius patikrinimus, kad užtikrintume savo klientų kreditingumą ir gerą reputaciją.

    Teisėti pagrindai: sutarties vykdymas, teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (jūsų kreditingumo nustatymas ir sukčiavimo prevencija) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

   • korespondencija, susijusi su Transporto priemone ar Transporto priemonės valdymu

    Teisėti pagrindai: teisėti interesai (bendravimas su jumis teikiant mūsų paslaugas) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

    Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami transporto priemonės gamintojams ir (arba) bet kuriam atitinkamam pardavėjui.

   • Klientų atsiliepimai

    Teisėtas pagrindas: teisėti interesai (skatinantys nuolat tobulinti mūsų paslaugas).

   • Transporto priemonių mokesčių, registracijos ir TM valdymas

    Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume įvykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), o tam tikrais atvejais – teisiniai reikalavimai.

   • Eismo ar automobilių stovėjimo aikštelės pažeidimų tvarkymas (pvz., baudos)

    Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniai reikalavimai.

    Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami atitinkamoms viešosioms ar privačioms įstaigoms, atsakingoms už automobilių stovėjimo tvarkos ir (arba) baudų valdymo paslaugų valdymą, jei yra paskiriama bauda.

   • Paslaugų teikimas reaguojant į eismo įvykį ar transporto priemonės apgadinimą / praradimą

    Teisėti pagrindai: Kalbant apie informaciją, susijusią su sveikata, ar informaciją, susijusią su bet kokia veikla, kuri prilygsta ar gali būti prilyginta administraciniam nusižengimui, mes pasikliausime teisiniais įsipareigojimais ir teisėtais interesais (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir paslaugų teikimo eigą) ir teisinius reikalavimus.

    Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms, draudikams ar nukentėjusioms šalims, įvykus nelaimei ar gavus atitinkamą reikalavimą. Tai gali apimti specialių kategorijų asmens duomenų (sveikatos informacijos), administracinio elgesio duomenų ir (arba) informacijos apie bet kokios transporto priemonei padarytos žalos tvarkymą.

   • Transporto priemonių pristatymas ir atsiėmimas

    Teisėti pagrindai: teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai;

    Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami mūsų pristatymo ir atsiėmimo agentams, prekiautojams ir keičiamų transporto priemonių tiekėjams.

   • Transporto priemonės susigrąžinimas tuo atveju, jei Transporto priemonė yra negrąžinama numatyta tvarka

    Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniai reikalavimai.

    Šiuo tikslu asmens duomenimis gali būti dalijamasi su išieškojimo agentais, teisėsaugos institucijomis, teisiniais patarėjais ir skolų išieškojimo / sekimo agentūromis.

   • (Kai taikoma) vykdant transporto priemonės priežiūrą, remontą ar keitimą

    Teisėti pagrindai: teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

    Tais atvejais, kai paprašote šios papildomos paslaugos, šiuo tikslu galime atskleisti asmens duomenis remonto paslaugų teikėjams, pardavėjams, gamintojams ar pakeičiamų transporto priemonių tiekėjams. Tai gali apimti informaciją apie bet kokią transporto priemonei padarytą žalą.

   • (Kai taikoma) Dėl susijusių transporto priemonių paslaugų teikimo

    Jei prašote mūsų suaktyvinti bet kurią gamintojo teikiamą prijungtos transporto priemonės paslaugą, jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami tiek su mumis, tiek su transporto priemonės gamintoju. Jūs esate atsakingas už bet kokių asmens duomenų ištrynimą iš bet kurios transporto priemonės sistemos ir už prieigos prie bet kokios gamintojo teikiamos prijungtos transporto priemonės paslaugos nutraukimą prieš grąžindami transporto priemonę mums. Taip pat atminkite, kad visais atvejais negausime diagnostinės informacijos iš tokių tarnybų, todėl jums tenka pareiga mums pranešti, ar su mūsų transporto priemonėmis kažkas yra negerai.

    

  6. Aukščiausio lygio tiekėjų vadovai, teisiniai atstovai ir kontaktiniai asmenys

   Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti apie aukščiausio lygio tiekėjų vadovus ir teisinius atstovus

   Mes renkame toliau nurodytus asmens duomenis, susijusius su galutiniais faktiškais savininkais, aukščiausio lygio vadovais ir teisiniais kiekvieno mūsų kliento atstovais:

   • Vardas, pavardė
   • Gyvenamoji vieta
   • Gimimo data
   • Asmens kodas

   Asmens duomenų tvarkymo tikslai

    

   Mes renkame šiuos duomenis, kad galėtume atlikti kreditingumo patikras, siekiant užtikrinti gerą tiekėjų būklę, kaip yra nurodyta toliau:

   • Kovos su sankcijomis arba politiškai veikiamų asmenų paieškos (mes vykdome su sankcijomis susijusias ir politikoje dalyvaujančių asmenų patikrinimus pagal komercines ir viešai prieinamas duomenų bazes, siekdami užtikrinti atitiktį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams, įskaitant „Savo kliento pažinimo“ (KYC) reikalavimus).
   • Sukčiavimo prevencijos patikrinimai (mes galime atlikti sukčiavimo prevencijos patikrinimus pagal sukčiavimo prevencijos agentūrų turimas duomenų bazes).

   Teisėti pagrindai

   Mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis siekiant analizuoti mūsų procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais remdamiesi galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų teikiamas paslaugas.

   Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: Sutarties vykdymas, teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (sukčiavimo prevencija) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

   Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti apie tiekėjų kontaktinius asmenis

   Mes renkame šiuos asmens duomenis, susijusius su mūsų tiekėjų darbuotojais, kurie yra atsakingi už tiekėjų santykių su mumis valdymą:

   • vardas, pavardė; ir
   • darbo kontaktiniai duomenys.

   Asmens duomenų tvarkymo tikslai

   Mes renkame šią informaciją susirašinėjimo tikslais, kai tai yra susiję su bendradarbiavimu su mūsų tiekėju. Šią informaciją taip pat galime naudoti analizuodami savo procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų paslaugų teikimo procesą.

   Teisėti pagrindai

   Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: Sutarties vykdymas, teisėti interesai (bendravimas su jumis bendradarbiaujant su mūsų tiekėju) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

 4. Specialių kategorijų asmens duomenų ir su nusikalstama veikla susijusių duomenų tvarkymas

  Kai kurios asmens duomenų rūšys laikomos jautriomis ir joms suteikiama didesnė apsauga pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Tai apima:

  • „Specialios asmens duomenų kategorijos“, kurios apima asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politinę nuomonę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ir genetinių duomenų, biometrinių duomenų tvarkymą, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę ar duomenis, susijusius su sveikata, seksualiniu asmens gyvenimu ir seksualine orientacija. Duomenys apie sveikatą apima asmens duomenis, susijusius su fizine ar psichine asmens sveikata, kurie atskleidžia informaciją apie asmens sveikatos būklę; ir
  • „Su nusikalstama veikla susiję duomenys“, kurie apimta tokius asmens duomenis, kurie yra susiję su asmens teistumu ar nusikalstama veika ar susijusiomis saugumo priemonėmis.

  Paprastai mes netvarkome Specialių asmens duomenų kategorijų ar su nusikalstama veikla susijusių duomenų. Tačiau, kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir veiksmingai teikti paslaugas, mums gali tekti tvarkyti neskelbtiną informaciją apie vairuotojus tokiais apribotais atvejais:

  • Su sveikata / medicina susijusi informacija: mes galime tvarkyti informaciją apie sveikatą teikdami paslaugas, kurios yra teikiamos reaguojant į kilusią avariją ar transporto priemonės apgadinimą / praradimą. Taip yra dėl to, kad kaip registruotas transporto priemonės savininkas galime gauti pranešimus apie eismo įvykius, o šiuose pranešimuose kartais yra nedidelis sveikatos / medicininės informacijos kiekis. Mes nekontroliuojame šių ataskaitų turinio, kuris kai kuriais atvejais taip pat bus naudojamas draudimo tikslais.

  Ši sveikatos informacija gali būti atskleidžiama teisėsaugos institucijoms, draudikams ar paveiktoms šalims nelaimingo įvykio atveju arba gavus atitinkamą teisinį reikalavimą.

  • Su nusikalstama veikla susiję duomenys: kadangi transporto priemonė laikoma padidėjusio pavojaus šaltiniu ir dėl eismo įvykio vairuotojas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba transporto priemonė gali būti susijusi su nusikalstama veikla, mes galime gauti užklausų ir informacijos apie nusikalstamas veikas ir galimus vairuotojų nusikaltimus iš teisėsaugos institucijų ar teismų, kuri gali atsirasti susirašinėjant, neatsižvelgiant į tai, koks yra mūsų, kaip registruoto transporto priemonės savininko, vaidmuo tokioje situacijoje.

  Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms ar teismams, siekiant suteikti informaciją, kaip jums išnuomota transporto priemonė yra susijusi su atitinkamu įvykiu.

  Mes neapdorojame aukščiau nurodytos informacijos jokiomis kitomis priemonėmis ar kitais tikslais.

 5. Kiek laiko mes saugome jūsų asmeninę informaciją.

  Asmens duomenis ALD Automotive UAB saugo aktyvioje bazėje tiek laiko, kiek yra būtina jų tikslui pasiekti.

  Todėl saugojimo laikotarpį iš pradžių nustato ALD Automotive UAB, atsižvelgdama į veiklos poreikius, būtinus kiekvienai nuomos sutarčiai įvykdyti, ir atsižvelgdama į bet kokias vietinės duomenų apsaugos institucijos rekomendacijas.

  Tačiau tam tikrus ilgesnius saugojimo laikotarpius gali lemti teisėkūros ir reguliavimo tekstai. Kai kurie įstatymai taip pat reikalauja, kad dokumentai / informacija, kuriuose yra asmens duomenų, būtų saugomi tam tikrą laiką įrodinėjimo tikslais arba numatant galimai atsiradusį teisminį ginčą tol, kol sueis atitinkamo veiksmo senaties terminas. Pavyzdžiui, bendras civilinių ieškinių senaties terminas yra dešimt metų. Todėl ALD yra įpareigota saugoti tam tikrus asmens duomenis pasibaigus nuomos sutarčių galiojimo terminui, nors tokie duomenys ir nebėra naudingi, tai atliekant vadinamųjų tarpinių archyvų pavidalu.

  Bylos nagrinėjimo atveju mes galime saugoti jūsų asmeninę informaciją iki tokių teisinių veiksmų pabaigos, įskaitant galimus apskundimo terminus. Tuomet mes tokią informaciją ištrinsime arba archyvuosime pagal galiojančiuose įstatymuose numatytus reikalavimus.

  Pasibaigus šiems laikotarpiams, asmens duomenys yra:

  • ištrinami arba
  • archyvuojami, arba
  •  
 6. Su kuo ALD Automotive UAB gali dalintis jūsų asmens duomenimis.

  ALD supranta, kad nenorite, kad mes be jūsų sutikimo tiesiogiai perduotume jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims jų pačių rinkodaros tikslais. Tačiau ALD kartais turi pasitelkti partnerius ar duomenų tvarkytojus, kad suteiktų jums būtinas paslaugas ir geresnę patirtį dėl aukščiau aprašytų tikslų. Todėl mes ribojame dalijimąsi jūsų asmenine informacija pagal poreikį žinoti toliau nurodyta tvarka:

  • su vidaus verslo padaliniais, tokiais kaip pardavimų, klientų aptarnavimo / kokybės skyrius, rinkodaros, IT paslaugų, palaikymo ir priežiūros skyriai. „ALD Automotive Group“ viduje galime dalintis jūsų asmens duomenis su kitais „ALD Automotive“ subjektais, kurie gali naudoti jūsų asmeninę informaciją tik laikydamiesi šioje politikoje nustatytų reikalavimų.
  • su mūsų paslaugų teikėjais, tokiais kaip duomenų prieglobos paslaugų teikėjais, skambučių centrais, duomenų administratoriais, transporto priemonių gamintojais / pardavėjais, techninės priežiūros ir gedimų paslaugų teikėjais, transporto priemonių atkūrimo bei sekimo agentais, transporto priemonių pristatymo ir atsiėmimo agentais, trečiosiomis šalimis, kurios teikia techninę priežiūrą ir aptarnauja bet kokias jūsų nuomojamas transporto priemones, esančias Estijoje arba Europos ekonominėje erdvėje, ir kurioms yra nurodyta, jog jūsų asmeninę informaciją galima naudoti tik pagal mūsų pateiktus nurodymus;
  • su nepriklausomais partneriais, tokiais kaip bankai, mūsų draudikai ir profesionalūs patarėjai ir kt.;
  • kai reikia daryti įtaką verslo turto pardavimui ar perleidimui, kai tai yra susiję su bankroto procedūromis, siekiant įgyvendinti mūsų teises, apsaugoti mūsų turtą arba apsaugoti kitų asmenų teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą, arba prireikus padėti vykdant išorinį auditą, užtikrinti atitiktį ir įmonių valdymo funkcijas; 
  • kai to reikalauja įstatymai, pvz., atsakant į šaukimą, įskaitant į policiją, teisėsaugos institucijas ir šalių, kuriose vykdome veiklą, teismus;
  • su asmeniu, kuriam mes suteikiame savo teises pagal jūsų Sutartį.

 7. Asmens duomenų eksportas už EEE ribų.

  Visos ALD duomenų bazės yra Europos Sąjungoje. Tačiau ALD gali perduoti jūsų asmens duomenis iš Europos į šalis, kurios yra Europos ekonominėje erdvėje arba už jos ribų. Šalys, nepriklausančios EEE, gali nesuteikti tokio lygio apsaugos, kokia yra užtikrinama EEE. Jei perduosime jūsų asmens duomenis už EEE ribų, užtikrinsime, kad būtų užtikrintas tinkamas jūsų asmens duomenų tvarkymo apsaugos lygis.

  Tačiau Europos Komisija yra patvirtinusi, kad kai kurios EEE nepriklausančios šalys iš esmės užtikrina duomenų apsaugą, kuri prilygsta EEE duomenų apsaugos įstatymuose nustatytiems reikalavimams, todėl nereikia jokių papildomų apsaugos priemonių eksportuojant asmens duomenis į šias valstybes. Šios šalys yra išvardytos internete adresu:

  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

 8. Jūsų teisės.

  Siekiant apsaugoti duomenų subjektus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, BDAR įgyvendino toliau nurodytas asmenų teises. Toliau pateikiamos aptartos asmenų teisės:

  Duomenų subjekto teisės

  Teisės aprašymas

  BDAR straipsnis

  Prieigos teisė

  Galite gauti informaciją, susijusią su jūsų asmens duomenų apdorojimu, ir tokių asmens duomenų kopiją. Jei pateiksite tokį prašymą, mes suteiksime jums visą informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo terminą, jūsų teises, jei tai yra būtina, ištaisyti, ištrinti ar apriboti prieigą prie atitinkamų duomenų.

  15 straipsnis

  Ištaisymo teisė

  Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys netikslūs arba neišsamūs, galite prašyti mūsų atitinkamai šiuos duomenis pakoreguoti

  16 straipsnis

  Teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

  Galite reikalauti ištrinti savo asmens duomenis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai

  17 straipsnis

  Tvarkymo sustabdymo teisė

  Galite prašyti apriboti savo asmeninės informacijos naudojimą

  18 straipsnis

  Duomenų perkeliamumo teisė

  Jei tai teisiškai yra taikoma, jūs turite teisę, kad mums pateikti jūsų asmens duomenys būtų sugrąžinti suprantama forma.

  20 straipsnis

  Prieštaravimo teisė

  Galite prieštarauti savo asmens duomenų apdorojimui tam tikrai jūsų situacijai taikomais pagrindais Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, susijusį su tokio tipo rinkodara.

  21 straipsnis

  Atminkite, kad bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą kompetentingai vietos priežiūros institucijai, tačiau maloniai prašome iš pradžių tokį skundą perduoti mums.

 9. Saugumas ir duomenų saugojimas.

  Negalima užtikrini, kad bet koks duomenų perdavimas internetu ar per svetainę bus apsaugotas nuo įsibrovimo. Tačiau, siekdami užtikrinti sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymą, atsižvelgdami į mūsų tvarkymo veiklą, priimsime atitinkamas asmens duomenų tvarkymo procedūras, įskaitant technines ir organizacines įgyvendinimo priemones, kuriose bus atsižvelgiama į galimą žalą, ir ištaisomus tvarkomų asmens duomenų netikslumus, siekiant sumažinti klaidų riziką ir užtikrinti tai, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir saugiai.

  Visa informacija, kurią mums pateikiate, yra saugoma mūsų tinkamai apsaugotuose serveriuose. Jei mes jums suteikėme (arba jūs pasirinkote) slaptažodį, leidžiantį pasiekti tam tikras mūsų svetainės ar programos dalis, jūs esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą. Mes prašome jūsų niekam neatskleisti savo slaptažodžio.

  Mes elgsimės su visa jūsų informacija konfidencialiai ir stengsimės imtis visų pagrįstų veiksmų, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti, kai jie bus perkelti į mūsų sistemas. Mes imamės tinkamos duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo praktikos bei saugumo priemonių, kad jus apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie jūsų asmens duomenų ir mūsų svetainėje bei susijusiose duomenų bazėse saugomų duomenų, jų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

  Visa informacija, kurią mums pateikiate, yra saugoma mūsų pačių arba mūsų tiekėjų saugiuose serveriuose ir yra prieinama bei naudojama laikantis mūsų saugumo politikos ir standartų. Mes prašome jūsų:

  • susilaikyti nuo bet kokio slaptažodžio, suteikiančio prieigą prie bet kurios mūsų svetainės dalies, atskleidimo kitam asmeniui; ir
  • laikytis visų kitų saugumo procedūrų, apie kurias galime jums kartais pranešti.

 10. Slapukų politika ir svetainės.

  ALD Automotive UAB gali rinkti duomenis per slapukus, kad pagerintų naudotojo naršymo patirtį. Slapukai, be kitų žymeklių, naudojami nuostatoms ir nustatymams išsaugoti, siekiant sutaupyti laiko, įgalinti prisijungimą, kovoti su sukčiavimu, analizuoti svetainės veikimą ir nuomininko teikiamas paslaugas bei rinkti apsilankymų statistiką.

  Daugiau informacijos galite rasti mūsų slapukų politikoje.

 11. Šios privatumo politikos atnaujinimai. 

  Mes galime periodiškai keisti šią privatumo politiką, kad ji atitiktų bet kokias naujas taisykles, todėl reguliariai ją peržiūrėkite. Jei pakeisime šią privatumo politiką, mes apie tai pranešime, pateikdami atitinkamą pranešimą mūsų svetainės pagrindiniame puslapyje. Šis pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2021 m. spalio 8 d.

 12. Kaip susisiekti su mumis.

  Jei turite klausimų, susijusių su šiuo pranešimu ar jūsų asmeninių duomenų naudojimu, susisiekite su mumis adresu info.lt@aldautomotive.com.


Susisiekite:
+370 5 24 777 68