DUOMENŲ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Tikslas

Jūsų privatumas mums svarbus. Šios Duomenų privatumo politikos tikslas – paaiškinti, kaip mes renkame, saugome, naudojame ir atskleidžiame jūsų asmens duomenis jums naudojantis mūsų produktais ir paslaugomis, mūsų žiniatinklio svetainėmis ar bendraujant su „ALD SA“ arba viena iš mūsų vietinių „ALD Automotive“ dukterinių įmonių jūsų šalyje.

Šia Duomenų privatumo politika taip pat siekiama išdėstyti sąlygas, kurios taikomos mūsų vykdomam šių duomenų tvarkymui ir apsaugai. Papildomos informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse, kituose dokumentuose, susijusiuose su produktais ir paslaugomis, kurias teikia vietinės „ALD Automotive“ dukterinės įmonės jūsų šalyje.

Vietinis duomenų valdytojas

Pagal šią Duomenų privatumo politiką vietinis duomenų valdytojas yra:

UAB „ALD Automotive“

Ukmergės g. 308, LT-12110 Vilnius, Lietuva
Kodas 300156575
El. paštas info.lt@aldautomotive.com
Telefono numeris +370 5 24 777 60
Vietinė kompetentinga duomenų institucija: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Bendrieji principai

„ALD Automotive“ supranta jūsų susirūpinimą dėl savo asmens duomenų konfidencialumo. Toliau aprašome tai, kaip mes gauname ir naudojame šiuos duomenis, ir apibrėžiame jūsų teises. Atidžiai tai perskaitykite, kad šis procesas būtų kiek galima labiau sąžiningas, skaidrus ir saugus.

Čia pateikti principai yra pagrindiniai mums tvarkant jūsų asmens duomenis

 • Skaidrumas ir sąžiningumas. Rinkdami ir tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes jus informuojame, kas renka ir gauna šiuos duomenis, ir to priežastis. Jei būtina pagal įstatymus, mes visada siekiame gauti jūsų išankstinį sutikimą (pvz., prieš rinkdami neskelbtinus specialių kategorijų duomenis ar siųsdami tiesioginės rinkodaros medžiagą). Niekada nenaudojame jūsų asmens duomenų tikslais, kurie nesuderinami su čia nurodytais tikslais.

 • Teisėtumas. „ALD Automotive“ nerenka ir netvarko asmens duomenų be teisėtos priežasties. Jūsų asmens duomenis naudojame tik atitinkamais verslo tikslais (pvz., teikti paslaugas, tvarkyti ryšius su klientais, valdyti klientų automobilių parką ir tiksliai pateikti sąskaitas arba rinkodaros veiklai, profiliavimui, kad geriau aptarnautume klientus, vykdyti pasitenkinimo apklausas ar rengti ataskaitų projektus bei laikytis savo teisinių įsipareigojimų).

 • Duomenų kiekio mažinimas. Mes renkame tik tuos asmens duomenis, kurie tikrai būtini tvarkant duomenis, kaip nustatyta šiame dokumente. Mes renkame neskelbtinus duomenis tik, jei tai yra aktualu. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad mūsų turimi jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti.

 • Privatumas. Mes siekiame užtikrinti privatumą tvarkydami asmens duomenis. Šiuo tikslu mes taip pat atliekame poveikio privatumui vertinimus, norėdami užtikrinti mūsų apsaugos priemonių tinkamumą ir jūsų duomenų apsaugą.

  Kaip ilgai mes saugome jūsų asmens duomenis?

Mes saugome jūsų asmens duomenis tol, kol jūs ar jūsų organizacija turi verslo santykių su „ALD Automotive“ ir kol baigiasi senaties terminas arba terminas, taikomas pagal vietinius įstatymus, nuo mūsų paskutinio kontakto arba tiek, kiek reikia, kad „ALD Automotive“ laikytųsi teisinių įpareigojimų. Jei terminas, kuris būtinas tam, kad „ALD Automotive“ laikytųsi teisinių įpareigojimų, yra trumpesnis nei senaties terminas, mes saugome jūsų asmens duomenis tol, kol baigiasi senaties terminas, ir atvirkščiai.

Bylinėjimosi atveju mes galime saugoti jūsų asmens duomenis iki bylos pabaigos, įskaitant visus galimus apeliacijų laikotarpius. Po to mes duomenis ištriname arba archyvuojame pagal galiojančius įstatymus.

Bet kuriuo atveju jūsų asmens duomenys nebus saugomi tokia forma, kuri leidžia nustatyti jūsų tapatybę, ilgiau negu būtina „ALD Automotive“ pasiekti tikslą, kuriuo jie buvo renkami ar tvarkomi, arba pagal atitinkamus galiojančius įstatymus.

Toliau pateikti bendrojo pobūdžio saugojimo laikotarpių pavyzdžiai. „ALD Automotive“ turi teisę bet kada vienašališkai keisti saugojimo laikotarpius. Be to, galiojančiuose įstatymuose nustatyti saugojimo laikotarpiai gali kartais keistis.

10-ies metų saugojimo laikotarpis taikomas visiems asmens duomenims, surinktiems sutartinių ar ikisutartinių santykių tarp jūsų ar jūsų organizacijos ir „ALD Automotive“ laikotarpiu. Saugojimo laikotarpis prasideda kitą dieną po mūsų sutartinių santykių pabaigos arba kitą dieną po to, kai mes susisiekėme su jumis, jei buvo renkami tik ikisutartiniai duomenys.

1 mėnesio saugojimo laikotarpis taikomas dėl kandidato asmens duomenų, surinktų per įdarbinimo procedūrą, atmestų kandidatų atžvilgiu, nebent kandidatas (-ė) duoda sutikimą įtraukti jo (jos) asmens duomenis į „ALD Automotive“ kandidatų duomenų bazę tolesnio įdarbinimo tikslais, tačiau iki reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo senaties termino pabaigos (jei senaties terminas yra ilgesnis). Saugojimo laikotarpis prasideda kitą dieną po įdarbinimo procedūros pabaigos.

3-ejų metų saugojimo laikotarpis po sutarties pabaigos taikomas jūsų asmens duomenų tvarkymui UAB „ALD Automotive“ produktų ir paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais, jei jūs neprieštaravote dėl tiesioginės rinkodaros medžiagos gavimo.

12 mėnesių saugojimo laikotarpis taikomas jūsų asmens duomenims, surinktiems jums atvykus į UAB „ALD Automotive“ biurą.

Kaip mes užtikriname jūsų asmens duomenų saugumą ir vientisumą?

Mes saugome jūsų duomenis panaudodami technines ir organizacines saugumo priemones (įskaitant atitinkamo personalo švietimą ir mokymą) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų ir nuo visų kitų neteisėtų formų tvarkymo.

Prieigą prie jūsų duomenų gali turėti tik tos grupės ir darbuotojai, kuriems reikia žinoti jūsų duomenis mūsų bendrovėje. Mes užtikriname administravimo teisių ir politikos įgyvendinimą savo bendrovėje ir imamės visų priemonių, siekdami užtikrinti, kad darbuotojai, konsultantai ir paslaugų teikėjai saugotų jūsų bylų konfidencialumą.

Kaip galite pareikšti savo pageidavimus dėl asmens duomenų naudojimo?

Norėdami bet kada pasinaudoti šiame skirsnyje nustatytomis teisėmis, kreipkitės į UAB „ALD Automotive“ el. paštu info.lt@aldautomotive.com ir mes atsakysime į jūsų prašymą.

Sutikimo atšaukimas. Jei anksčiau davėte sutikimą dėl savo duomenų tvarkymo, šį sutikimą galite bet kada atšaukti.

Prieiga. Galite prašyti prieigos prie mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų. Jei pateiksite šį prašymą, pateiksime jums visą informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo terminą, jūsų teises ištaisyti, ištrinti duomenis, prie kurių prieinate, ar apriboti jų tvarkymą, jei taikoma, ir kt.

Perkeliamumas. Taip pat galite gauti mūsų įrašuose saugomų jūsų asmens duomenų kopiją suderinamu formatu ir tokios struktūros, kad galėtumėte pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teise.

Tvarkymo apribojimas. Galite prašyti tvarkymo apribojimo šiais atvejais:

 • per laikotarpį, kad „ALD Automotive“ galėtų patikrinti jūsų asmens duomenų tikslumą tuo atveju, jei ginčijate savo asmens duomenų tikslumą; 

 • jei tvarkymas neteisėtas ir jūs norite apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, bet nenorite jų ištrinti;

 • jei norite, kad „ALD Automotive“ saugotų jūsų asmens duomenis, nes jums jų reikia gynybai pagal teisinius reikalavimus;
 • jei jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, tačiau „ALD Automotive“ reikia patikrinti, ar yra teisėtos priežastys juos tvarkyti, o jos gali būti viršesnės už jūsų teises.

Ištaisymas ir ištrynimas. Jūs taip pat galite prašyti, kad mes ištaisytume, pakeistume, ištrintume visus duomenis, kurie neišsamūs, pasenę ar netikslūs.

 • Galite prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • jei jūsų asmens duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslais;

 • jei atšaukėte savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, pagrįsto vien Jūsų sutikimu;

 • jei prieštaravote duomenų tvarkymui;

 • jei asmens duomenis reikia ištrinti, kad būtų laikomasi „ALD Automotive“ taikomo teisinio įpareigojimo. Mes imsimės pagrįstų veiksmų, kad apie ištrynimą informuotume kitas „ALD Automotive“ įmones, kurios gali būti susiję su duomenų tvarkymu.

Prieštaravimas. Taip pat galite bet kada prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, jei jie naudojami rinkodaros ar profiliavimo tikslais, norint jums siųsti tikslinę reklamą, ar tam, kad jūsų duomenimis būtų dalijamasi su trečiosiomis šalimis ar „ALD Automotive“ grupės viduje.

Skundai. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Taip pat galite pateikti savo nurodymus dėl asmens duomenų saugojimo, ištrynimo aratskleidimo po jūsų mirties. Šie nurodymai gali būti bendro ar konkretaus pobūdžio.


Konkrečios su jūsų asmens duomenimis susijusios sąlygos

Kokia veikla ir asmenys susiję su duomenų rinkimu?

Ši politika taikoma iš visų šaltinių gaunamiems duomenims, kuriuos renka ir tvarko „ALD Automotive“ visame pasaulyje įvairiai grupės veiklai, kaip antai automobilių nuoma įmonėms, automobilių nuoma privatiems asmenims, pardavimo vietos, automobilių parko valdymo paslaugos, trečiųjų šalių šaltiniai, įdarbinimo procedūra, naudojimasis mūsų žiniatinklio svetainėmis ar mobiliosiomis programėlėmis, ir visai duomenų tvarkymo veiklai ne internete.

Mes galime rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei jūs priklausote šioms kategorijoms: privatus klientas, nuomojamų ar jūsų organizacijos automobilių vairuotojai, kai „ALD Automotive“ teikia automobilių parko valdymo paslaugas, verslas verslui klientų asmuo kontaktams, partneriai, pardavėjai, geografiniai partneriai, būsimi klientai, automobilių parko valdytojai, akcininkai, naudos gavėjai, galutiniai naudos gavėjai, valdytojai, kandidatai ir kt.

Kas kontroliuoja duomenis?

Lietuvoje UAB „ALD Automotive“ vykdo aprašytąją duomenų tvarkymo veiklą. Šis skirsnis taikomas jūsų asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdo UAB „ALD Automotive“ kaip duomenų valdytojas.

Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis?


UAB „ALD Automotive“ naudoja jūsų asmens duomenis, kad jums ar jūsų organizacijai pasiūlytų geresnes paslaugas.
Todėl UAB „ALD Automotive“ gali naudoti jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

(a) Jei būtina

(i)  bendrai („ALD Automotive“ dukterinės įmonės) palaikyti ir vystyti komercinius santykius su jumis ir jūsų įmone, nustatyti asmenų, kuriems leista palaikyti kontaktus, pateikti užsakymus, sudaryti ir nutraukti sutartis, suteikti įgaliojimus, tapatybę, atsakyti į prašymus dėl sąmatų, vykdyti jūsų ar jūsų įmonės užsakymus dėl paslaugų ir susijusios veiklos, tvarkyti įvykius, siųsti jums pranešimus, susijusius su jūsų ar jūsų įmonės sutartimi (pavyzdžiui, pranešimus apie periodinius patikrinimus), atsakyti į jūsų ar jūsų įmonės užklausas ir prašymus dėl patvirtinimo, teikti paslaugas klientams, tvarkyti jūsų ar jūsų įmonės skundus ir (arba) reikalavimus, teikti pagalbą ir vykdyti jūsų personalo mokymus ir teikti kitas paslaugas, susijusias su jumis ir jūsų naudai;

(ii)  nustatyti asmenų, kurie ateina į UAB „ALD Automotive“ biurą, tapatybę;

(iii)  partnerių, kurie parduoda mūsų produktus su savo prekės ženklu, atveju: automobilių parko valdymo paslaugoms su ataskaitomis ir valdikliais, pagrindiniams klientams, skambučių centro palaikymui ir svarbiausių tarptautinių klientų automobilių parkų stebėjimui;

(iv)  santykių su tarptautiniais klientais valdymo tikslais („ALD SA“), šios bendrovės dukterinėms įmonėms vykdant automobilių nuomos veiklą, „ALD SA“ klientų vadybai visame pasaulyje, atlikti pasitenkinimo ir kokybės vertinimą, apjungti informaciją apie kokybę visame pasaulyje, siekiant sukurti visuotinį bendrovės kokybės vertinimą, vykdyti vadovų pasitenkinimo apklausas apie produktus, paslaugas ar turinį ir stebėti reikalavimus dėl ryšių su klientais bei priežiūra po pardavimo;

(v)  vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas, patikint jas profesionaliems prekybininkams, dėl pakartotinio nuomojamų automobilių aptarnavimo pardavimo („ALD Automotive“ dukterinės įmonės) per internetinę platformą, siekiant parduoti pagal nuomos sutartis nuomotus automobilius);

(vi)  vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas apie aptarnavimo kokybę ir klientų pasitenkinimo lygį jūsų užsakytų produktų ir paslaugų atžvilgiu;

(vii)  parengti statistiką;

(viii)  tvarkyti apskaitą, susijusią su mokestinių prievolių atsiskaitymais ir buhalterinės apskaitos dokumentų teisingumu;

(ix)  teikti finansines ataskaitas ALD vadovams (Pardavimų, Pirkimų, Finansų ir rizikos, Kainodaros, Draudimo skyrių), įskaitant sąskaitų konsolidavimą ir prognozuojamus pelningumo rodiklius, ALD grupės efektyvumo rodiklius, pirkimus ir bylinėjimąsi;

(x)  archyvuoti dokumentus, užtikrinant nuolatinę ir nepertraukiamą veiklą bei apsaugą nuo įvairių reikalavimų ir pareiškimų ir laikantis įstatymų reikalavimų;

(xi)  teikti vairuotojams automobilių stebėsenos programėles (pvz., „Ecodrive“) arba vadovus aprūpinti automobilių parko valdymo priemonėmis;

(xii)  teikti klientams ataskaitas apie klientų pasitenkinimo apklausų rezultatus;

(xiii)  teikti jums tiesioginės rinkodaros medžiagą apie UAB „ALD Automotive“ produktus ir paslaugas, jei esate UAB „ALD Automotive“ klientas ir neprieštaravote, kad jums būtų teikiama tiesioginės rinkodaros medžiaga;

(xiv)  laikytis reikalavimų dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, įskaitant reikalavimus dėl savo klientų pažinimo (Know Your Customer);

(xv)  tvarkyti verslo dokumentus teisiniais, administraciniais ir audito tikslais;

(xvi)  laikytis teisinių, draudimo ir tvarkymo reikalavimų;

(xvii)  imtis veiksmų pagal jūsų prašymą, siekiant sudaryti sutartį su UAB „ALD Automotive“, įskaitant klientų patikrinimus, kreditingumo patikrinimą ir savo klientų pažinimą, klientų reitingavimą.

 

(b) Su jūsų žinia ir sutikimu

(i)  Rinkodaros tikslais (išskyrus tiesioginę rinkodarą, nurodytą a punkte prieš tai): mes galime naudoti jūsų duomenis susisiekti su jumis pagal jūsų sutikimą, jei taikoma, dėl naujų pasiūlymų ar paslaugų ir specialių pasiūlymų, kurie, mūsų nuomone, bus jums vertingi, arba siųsti jums rinkodaros pranešimus ar naujienlaiškius; mes galime analizuoti jūsų kliento profilį ir pageidavimus bei vykdyti daugiakanalės rinkodaros akcijas automatizuotomis priemonėmis, susiekti su jumis trumposiomis žinutėmis arba siųsti jums brošiūras;

(ii)  Rinkodaros tikslais, susijusiais su „ALD Automotive“ partnerių produktais ir paslaugomis;

(iii)  Klientų pasitenkinimo apklausoms (išskyrus a punkte prieš tai nurodytas klientų pasitenkinimo apklausas): remdamiesi tikslinės rinkodaros priemonėmis ir analize, mes galime jums siųsti kokybines apklausas apie mūsų produktus ir paslaugas;

(iv)  Mes taip pat galime jus pakviesti dalyvauti rinkodaros renginiuose, žaidimuose ar viktorinose per mūsų mobiliąsias programėles ir (arba) žiniatinklio svetaines;

(v)  Žiniatinklio svetainėms, slapukams ir naujienlaiškiams: mes galime rinkti informaciją per slapukus, kad galėtume geriau jus aptarnauti ir ženkliai pagerinti jūsų naršymą, kad galėtumėme išsaugoti savo pageidavimus ir parametrus taupydami jūsų laiką (pavyzdžiui, kalbos prioritetus), suteiktume galimybę prisijungti, galėtume kovoti su sukčiavimu ir analizuoti mūsų žiniatinklio svetainių bei paslaugų efektyvumą.

Ši informacija mums padeda gerinti mūsų žiniatinklio svetaines ir programėles bei geriau suprasti, kokių produktų ir paslaugų pageidautumėte.

Mes taip pat naudojame slapukus žiniatinklio analizei, kad įvertintumėme svetainių aktyvumą ir nustatytumėme labiausiai lankomas svetainių sritis.

Kadangi mes galime įdiegti funkcinius slapukus tam, kad jums būtų lengviau lankytis mūsų svetainėse ar programėlėse, jūs galite pareikšti savo pageidavimus dėl slapukų, naudojamų vartotojų elgesiu pagrįstai tikslinei reklamai, per savo naršyklės privatumo nuostatų parinktis, kurios turi apimti funkcijas, skirtas neleisti įrašyti duomenų terminale ar tvarkyti terminale jau įrašytų duomenų, nebent jūs įjungtumėte funkciją, kuri leidžia juos įrašyti ar tvarkyti.

Jei nuspręsite užblokuoti visus slapukus (įskaitant būtinuosius), galite susidurti su sunkumais peržiūrėdami visus ar kai kuriuos mūsų svetainių puslapius;

(vi) Profiliavimo tikslais: siekdami geriau suprasti jūsų interesus ir rūpesčius, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis gerinti mūsų svetaines ir paslaugas, jas ir mūsų rinkodaros veiklą pritaikyti individualiai jums, kad atitiktumėme jūsų poreikius ir interesus. Manome, kad mums taip pat svarbu geriau jus aptarnauti ir reaguoti į jūsų poreikius, jei to reikalauja teisiniai įpareigojimai.

Kokios rūšies asmens duomenis mes renkame?

Mūsų renkamų asmens duomenų rūšys yra šios:

 • Tapatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys, kaip antai jūsų asmens kodas ir (arba) gimimo data, vardas, pavardė, asmeninis telefono (mobiliojo telefono) numeris, namų arba el. pašto adresas, data kai atvykote į UAB „ALD Automotive“ biurą, ir UAB „ALD Automotive“ darbuotojas, pas kurį buvote;

 • Su įdarbinimu susiję duomenys, kaip antai jūsų gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas;

 • Profesiniai duomenys, kaip antai jūsų pareigos, profesinis adresas ir el. paštas, darbo telefono ar mobiliojo telefono numeris, jūsų profesinė patirtis, darbovietė;

 • Pareigos bendrovėje, kaip antai jūsų dalyvavimas valdant bendrovę būnant bendrovės vadovu, bendrovės atstovu, valdybos ar stebėtojų tarybos nariu, akcininku, naudos gavėju, galutiniu naudos gavėju, jūsų turimų bendrovės akcijų skaičius, jūsų turimos sprendimų priėmimo teisės;
 • Finansiniai ir kreditiniai duomenys, kaip antai kredito patvirtinimo jums data, sutarties duomenys, jūsų pajamos ir finansiniai įsipareigojimai, jūsų kreditoriai, kredito istorija, kreditingumas, kreditingumo ataskaitos, bankų sąskaitų numeriai;

 • Asmeniniai išsamūs duomenys, kaip antai jūsų lytis, gimimo data, kalba (-os), asmeninė informacija kai jūs bendraujate su mumis per socialinį tinklą, lankotės mūsų paskyroje socialiniame tinkle arba žiūrite mūsų įrašus ar filmus socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, pavyzdžiui, jūsų el. paštas, naudotojo vardas, IP adresas, jūsų asmeniniai pageidavimai („Patinka“, „Stebėti“ ir kt. naudojimas), bendravimo duomenys, data;

 • Su sutartimi susiję duomenys, kaip antai automobilis (įskaitant modelį, registracijos numerį ir kt.), kuriuo važinėjate ar už kurio valdymą esate atsakingi (taip pat kai automobilis nuomojamas ar priklauso jūsų įmonei), automobilio draudimas, avarijos, baudos, automobilio rida, kiti su automobiliu susiję duomenys (įskaitant automobilio paskutinio patikrinimo datą ir rezultatus bei kt.), bendravimo duomenys, sąskaitų pateikimas ir kt.;

 • Vairuotojo duomenys, kaip antai vairuotojo pažymėjimo numeris ar kopija, vairuotojo pažymėjimo išdavimo data ir galiojimo pabaigos data;
  Mes taip pat galime rinkti duomenis apie jus netiesiogiai iš jūsų verslo partnerių, jūsų organizacijos ar socialinių tinklų platformų.

Mes renkame jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų (pvz., kai susikuriate paskyrą vienoje iš mūsų svetainių arba jūsų organizacija atsidaro paskyrą mūsų svetainėse ir jūs prisijungiate prie jų, arba kai atliekate pirkimą) arba pasyviai (pvz., naudodami tokias stebėjimo priemones, kaip naršyklės slapukai), arba iš trečiųjų šalių (pvz., per socialinių tinklų platformas, jūsų organizaciją, mūsų verslo partnerius).

Slapukai ir kitos stebėjimo priemonės

Norėdami užtikrinti geresnį veikimą kai lankotės mūsų svetainėje ar naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis, mes renkame tam tikrus duomenis automatizuotomis priemonėmis, naudodami technologijas, kaip antai slapukai, pikselių žymės, naršyklės analizės priemonės, serverio žurnalai ir žiniatinklio švyturiai (pvz., „Google Analytics“).

Jei naudojatės mūsų svetainėmis, mes galime rinkti duomenis apie jūsų naudojamą naršyklę ir jūsų naršymo elgesį.

Jei naudojatės mūsų mobiliąja programėle, mes galime rinkti duomenis apie jūsų GPS vietovę, jei reikia, su jūsų sutikimu. Mes taip pat galime tikrinti, kaip dažnai jūs naudojatės programėle ir kada jūs ją atsisiuntėte.

 Slapukas   Paskirtis   Galiojimo pabaiga 

utma   

 

Šis slapukas paprastai įrašomas į žiniatinklio naršyklę naudotojui lankantis mūsų svetainėje. Jei

naudotojas jį ištrina naršyklėje ir po to vėl lankosi mūsų svetainėje, įrašomas naujas „utma“ slapukas su nauju unikaliu identifikatoriumi. Šios rūšies slapukai naudojami nustatyti unikalių lankytojų mūsų tinklavietėje skaičių ir jie atnaujinami kiekvieną kartą rodant tinklavietę. Šis slapukas taip pat turi unikalų identifikatorių, kurį naudoja „Google Analytics“ galiojimui ir prieinamumui užtikrinti. Identifikatorius teikia papildomą apsaugą.

Po 2 metų nuo apsilankymo žiniatinklio svetainėje.  

utmb

 

 Šis slapukas naudojamas nustatyti ir suskaičiuoti mūsų svetainę lankančių naudotojų seansus.

Naudotojui peržiūrint puslapį, „Google Analytics“ kodu bandoma šį slapuką atnaujinti. Jei kodu slapukas neaptinkamas, sukuriamas naujas slapukas ir nustatomas naujas seansas. Kiekvieną kartą naudotojui lankantis kitame puslapyje, šis slapukas atnaujinamas ir suprogramuojamas taip, kad jo galiojimas baigtųsi po 30 minučių – tai reiškia, kad vienas seansas trunka tiek, kiek naudotojo veiksmai 30 minučių intervale. Šio slapuko galiojimas baigiasi po to, kai naudotojas nebesinaudoja konkrečiu puslapiu ilgiau kaip 30 minučių.

Po 30 minučių nuo apsilankymo žiniatinklio svetainėje.  

utmc

 
Šis slapukas veikia kartu su „utmb“ slapuku. Jis naudojamas nuspręsti, ar konkrečiam naudotojui

reikia suteikti naują seansą. Nėra šio slapuko galiojimo pabaigos datos – jo galiojimas baigiasi naudotojui (-ai) uždarius žiniatinklio naršyklę. Jei naudotojas (-a) apsilanko svetainėje, uždaro naršyklę ir po to vėl grįžta į svetainę per 30 minučių, „utmc“ slapuko trūkumas rodo, kad reikia pradėti naują seansą, nepaisant to, jo (jos) „utmb“ slapuko galiojimas dar nesibaigė.

Seanso pabaiga.  
utmz  

  Šios rūšies slapukai įrašo informaciją apie tai, kaip naudotojas (-a) atėjo į mūsų svetainę – jis (ji) įrašė

adresą į naršyklės paieškos langą, pasinaudojo nuoroda, surado adresą žiniatinklio naršyklėje ar jį aptiko reklamoje ar nuorodoje el. laiške. Šis slapukas naudojamas apskaičiuoti srautą, kurį sukuria ieškyklės, reklaminės kampanijos ir naršymas vien mūsų svetainėje. Jis atnaujinamas kiekvieną kartą peržiūrint puslapį.

Po 6 mėnesių nuo apsilankymo žiniatinklio svetainėje.  
 jpaneslider 

 

 

Šie slapukai suderina lankomas svetaines su jpaneslider lankytojų pageidavimais per meniu, animacijos ir s šrifto dydžio kontrolę, kad geriau matytųsi. Jie pakeičia svetainės išvaizdą ir (arba) veikimą. Jie NĖRA NAUDOJAMI kurti naudotojams pritaikytas reklamas.

 
 Sm_au_c   Šis slapukas padeda tiksliai nustatyti lankytojų skaičių ir svetainės naudojimo mastą.   Seanso pabaiga. 
     
     

Taip pat mūsų svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai, kurių pagalba renkami anoniminiai statistiniai duomenys apie apsilankymus. Šie duomenys saugomi „Google“ ir jiems taikoma „Google“ privatumo politika, kuri paskelbta adresu http://www.google.com/privacy.html. „Google Analytics“ renka duomenis apie tai, kokiuose mūsų svetainės puslapiuose jūs lankotės, kokia naršykle ir operacine sistema naudojatės ir kaip ilgai būnate mūsų puslapiuose. Šie duomenys mums leidžia gerinti savo svetainę tiems asmenims, kurie joje lankysis ateityje.

Automobilių eksploatavimas

Jei jūs ar jūsų įmonė naudojasi mūsų automobilių nuomos ar automobilių parko valdymo paslaugomis, mes renkame duomenis apie automobilį (kaip antai automobilio registracijos numeris ar paskutinis patikrinimas) ir apie vairuotojo elgesį (kaip antai avarijos, baudos, automobilio rida), kad galėtume teikti automobilių nuomos ar automobilių parko valdymo paslaugas pagal sutartį ir pateikti sąskaitas jums arba jūsų įmonei.

Socialiniai tinklai

UAB „ALD Automotive“ yra sukūrusi ir tvarko paskyras „Facebook“ tinkle. Asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate „Facebook“ (įskaitant žymas „Patinka“ ir „Sekti“, kitą bendravimą) ar kurie renkami jums lankantis mūsų „Facebook“ paskyroje ar skaitant įrašus, žiūrint mūsų vaizdo įrašus šiuose socialiniuose tinkluose, kontroliuoja socialinis tinklas „Facebook“. Todėl raginame jus atidžiai perskaityti asmeninius „Facebook“ pranešimus ir tiesiogiai į juos kreiptis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

UAB „ALD Automotive“ kaip paskyros „Facebook“ administratorius gali pasirinkti nuostatas, priklausomai nuo savo tikslinės auditorijos, verslo valdymo tikslų. Socialinio tinklo valdytojas gali apriboti mūsų galimybes keisti kai kurias nuostatas (pavyzdžiui, pagrindines paskyros nuostatas) ir dėl to mes negalime daryto poveikio jūsų asmens duomenims, kuriuos renka socialinių tinklų valdytojai.

Visos šios nuostatos (pasirinktos mūsų ar nustatytos socialinių tinklų valdytojų) gali turėti poveikį jūsų asmens duomenų naudojimui kai esate socialiniame tinkle. Net jei jūsų veiksmai socialiniame tinkle apsiriboja tik mūsų įrašų ar filmų peržiūra, jūsų asmens duomenis, kaip antai jūsų naudojamas įrenginys ar jūsų IP adresas, gali rinkti socialinio tinklo administratorius.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas tvarko jūsų asmens duomenis (įskaitant duomenis, kurie renkami dėl mūsų paskyros nuostatų) tikslais, kuriuos jis nustatė, apie tai pranešęs pranešimuose apie privatumą. Tačiau, mes taip pat gauname jūsų asmens duomenis, jei jūs naudojatės socialiniu tinklu, bendraujate per jį su mumis, lankotės mūsų paskyroje socialiniame tinkle ar tiesiog žiūrite mūsų įrašus ar filmus. Asmens duomenų apimtis priklauso nuo jūsų paskyros nuostatų, mūsų sutarties su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų, slapukų, kuriuos naudoja socialinių tinklų valdytojai.

Jei norite papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą socialiniame tinkle „Facebook“, perskaitykite „Facebook“ privatumo politiką https://www.facebook.com/policy.php ir „Facebook“ slapukų politiką

https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Su kuo mes dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Mes suprantame, kad jūs nenorite, jog mes teiktume jūsų asmens duomenis tiesiogiai trečiosioms šalims jų rinkodaros tikslais be jūsų sutikimo. Tačiau kartais mums reikia naudotis partneriais ar duomenų tvarkytojais, kad suteiktume jūsų prašomas paslaugas ir geriau jus aptarnautume prieš tai apibūdintais tikslais. Todėl mes apribojame dalijimąsi jūsų asmens duomenimis būtinybės žinoti pagrindu taip:

 • su vidaus verslo skyriais, kaip antai Pardavimų, Klientų aptarnavimo ir kokybės, Rinkodaros, IT paslaugų, Aptarnavimo ir priežiūros skyriais. „ALD Automotive“ grupės viduje mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su kitais „ALD Automotive“ subjektais, kurie gali naudoti jūsų asmens duomenis tik pagal šią politiką;

 • su mūsų paslaugų teikėjais, kaip antai duomenų prieglobos paslaugų teikėjai, duomenų administratoriai, esantys Prancūzijoje ar Europos ekonominėje erdvėje ir gavę nurodymus naudoti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų instrukcijas;

 • su automobilių pardavėjais, kurie bendradarbiauja su mumis, ir įmonėmis, valdančiomis automobilių priėmimą ir pristatymą, servisais, kurie bendradarbiauja su mumis: mechanikais, kėbulų remonto ir dažymo, stiklų remonto, padangų remonto servisais;
 • su draudimo bendrovėmis ir mūsų draudimo brokeriu;

 • su nesusijusiais rinkodaros partneriais, tačiau tik tada, jei jūs mums davėte savo sutikimą;

 • su jūsų organizacija, siekiant įvykdyti mūsų su jūsų organizacija sudarytą sutartį;
 • jei reikia, įtakoti verslo turto pardavimą ar perleidimą, bankroto byloje, siekiant įgyvendinti mūsų teises, apsaugoti mūsų nuosavybę ar teises, kitų asmenų nuosavybę ar teises, susigrąžinti skolą arba, jei reikia, palaikyti išorės audito, įstatymų laikymosi ir įmonės valdymo funkcijas;

 • jei valdžios įstaigos ir institucijos, taip pat privatūs subjektai susisiekia su mumis dėl bilietų ar administracinių procedūrų susijusių su automobilių statymu;
 • jei tą daryti reikalauja įstatymai, kaip antai atsakant į šaukimą į teismą, įskaitant teisėsaugos įstaigas ir teismus šalyse, kuriose mes vykdome veiklą.

  Atkreipkite dėmesį, kad mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, pagal kuriuos asmens tapatybės nustatyti negalima, t. y. bendros formos asmens duomenis, kurie nebenurodo jūsų tapatybės.

Kaip perduodami jūsų asmens duomenys?

Kai kuriuos šalys, kurios gauna ar turi prieigą prie jūsų duomenų, gali nesuteikti to paties lygio duomenų apsaugos, kaip šalis, kurioje jūsų pateikėte savo duomenis. Jūs galite gauti šių šalių sąrašą susisiekę su UAB „ALD Automotive“ elektroninio pašto adresu info.lt@aldautomotive.com.

Jūsų duomenys gali būti perduodami į bet kurią šalį, saugomi ir tvarkomi bet kurioje šalyje ar teritorijoje, kurioje už Europos ekonominės erdvės ribų yra viena ar daugiau mūsų dukterinių įmonių, siekiant tvarkyti ryšius su klientais pasauliniu lygiu ir teikiant vieningas automobilių nuomos paslaugas pasauliniame automobilių parke.

Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, teikiantiems duomenų prieglobos, priežiūros ir aptarnavimo paslaugas (esantiems tokiose šalyse, kaip Indija, Jungtinės Valstijos) ar bet kurias kitas priemones, skirtas tvarkyti esamų ar potencialų klientų asmens duomenis.

Perduodami jūsų duomenis, mes tinkamai apsaugome jūsų asmens duomenų perdavimą gavėjams tose šalyse, su šiais duomenų gavėjais sudarydami duomenų perdavimo sutartis, atitinkančias Europos Komisijos standartus..

Kaip galite susisiekti su mumis ar priežiūros institucija, kad pateiktumėte skundą?

Jei turite klausimų, skundų ar komentarų dėl šios Duomenų privatumo politikos ar mūsų taikomos duomenų rinkimo tvarkos, kreipkitės į mus raštu at siųskite el. laišką UAB „ALD Automotive“ adresu” info.lt@aldautomotive.com.

Jūs taip pat galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai šalyje, kurioje esate įsikūrę, jei turite kokių nuogąstavimų dėl „ALD Automotive“ vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygų.

Jei jums kelia susirūpinimą „ALD Automotive“ vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir norite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, turite pateikti skundą kompetentingai Lietuvos priežiūros institucijai.

Kas būna mums pakeitus šią Duomenų privatumo politiką?

Mūsų Duomenų privatumo politika gali būti kartais keičiama, kad būtų atspindimi mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo pokyčiai. Tačiau šie pokyčiai toliau visiškai atitiks galiojančius įstatymus. Mes raginame jus periodiškai peržiūrėti šį puslapį ir sužinoti naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką. Mes jums pranešime apie visus esminius pakeitimus, kaip reikalauja įstatymai.

 

 

 

Susisiekite:
+370 5 24 777 68